Mokslinis Seletuno pareiškimas

Post date: Feb 11, 2011 10:30:36 AM

Olle Johansson, filosofijos daktaro, vaizdo įrašo prezentacijos transkripcija paskelbta EMF Alliance tinklapyje

Vaizdo įrašą galite žiūrėti čia ->

Įžanga

2011 m., vasario 3 d. Moksliniame žurnale „Reviews on Environmental Health“ (liet. „Aplinkos sveikatos apžvalgos“) buvo paskelbtas „Electromagnetic Fields Alliance“ (IEMFA) (liet. Tarptautinio elektromagnetinių laukų aljanso) mokslininkų pranešimas, kuriuo buvo reikalaujama reikšmingai sugriežtinti elektros linijų ir telekomunikacijų technologijų, įskaitant mobilaus ryšio telefonus ir bevieles technologijas, elektromagnetinės spinduliuotės apšvitos apribojimus. Pareiškimą, pavadintą Moksliniu Seletuno pareiškimu, sudarė septyni gamtos mokslų mokslininkai iš penkių skirtingų šalių, remdamiesi patikimais ir vis gausėjančiais duomenimis apie biologinį elektromagnetinės spinduliuotės poveikį.

Mokslinis Seletuno pareiškimas parodo bendrą susitarimą tarp gamtos mokslų mokslininkų. Pareiškime taip pat pateikiama „10 esminių patarimų, kaip apsaugoti visuomenės sveikatą“) (žr. žemiau pateiktą Olle Johansson, Karolinska instituto filosofijos daktaro vaizdo įrašą). Įspėjimuose aiškiai pabrėžiama, kad žmonėms visame pasaulyje yra kilęs pavojus ir kad jau dabar yra rimtai ardomos įvairios susijusios biologinės sistemos.

Vaizdo prezentacijos transkripcijos tekstas

2009 m. lapkritį, Mokslininkų grupė, kurią sudaro tarptautiniai specialistai, nagrinėjantys elektromagnetinių laukų sukeliamus biologinius efektus, susitiko Seletuno mieste, Norvegijoje. Čia buvo surengtas trijų dienų trukmės susirinkimas, kuriame buvo detaliai aptariami moksliniai įrodymai bei pasekmės visuomenės sveikatai, susiję su beprecedente telekomunikacijų ir elektros energijos technologijų skleidžiamų dirbtinių elektromagnetinių laukų (EML) apšvita visame pasaulyje. Šis susirinkimas buvo surengtas kaip nuolatinių diskusijų, prasidėjusių dar 90-ųjų viduryje, rezultatas. Šiuo aktyvių diskusijų laikotarpiu aktyviai vystėsi mobiliojo ryšio infrastruktūra. Aktyvios diskusijos davė rezultatų – be kitų nutarimų, buvo priimti Benevento, Venecijos ir Londono nutarimai, drauge įtraukiant svarbias išvadas iš 600 puslapių Biologinės iniciatyvos pranešimo, išleisto 2007 m. rugpjūčio 31 d. Šiame Biologinės iniciatyvos pranešime buvo apžvelgta daugiau nei 2000 tyrimų, kuriais įrodomas biologinis elektromagnetinės spinduliuotės poveikis, kai apšvitos lygis nesiekia šiluminio lygio. Vėliau dalis šio pranešimo buvo išspausdinta „Pathophysiology“ („Patofiziologijos“) žurnale.

Iš aukščiau aprašytų duomenų tapo aišku, kad norint apsaugoti žmones visame pasaulyje, būtina kuo greičiau nustatyti naujus, biologiškai pagrįstus leistinus EML apšvitos standartus, drauge atsižvelgiant ir į nešiluminio lygio apšvitas.

Todėl mokslininkai iš įvairių šalių susirinko Norvegijoje įgyvendinti vieną bendrą tikslą – sukurti rekomendaciją dėl šios svarbios, didėjančios visuomenės sveikatos problemos, skirtą visų šalių vyriausybėms. Šiandien Seletuno mokslininkų grupė skelbia Bendrą susitarimą, įskaitant ir 10 esminių patarimų, kaip apsaugoti visuomenės sveikatą. Žemiau apteiktas tekstas remiasi straipsniu, neseniai publikuotu „Reviews on Environmental Health“ („Aplinkos sveikatos apžvalgų“) žurnale, nr. 25 (4), 2010. Dėl originalaus straipsnio varianto galima kreiptis į Olle Johansson, Karolinska institutas, olle.johansson@ki.se

Pagrindinė informacija

EML apšvitas (nuo statinio lygio iki 300 GHz) lemia elektros energijos ir bevielių telekomunikacijų technologijų naudojimas. Šios technologijos plačiai naudojamos balso ir duomenų perdavimui, energijos, apsaugos, kariniuose sektoriuose, taip pat ir oro prognozių bei transporto sričių radiolokatoriams.

Seletuno mokslininkų grupė patvirtina, kad gausu įrodymų apie EML, kurie reikalauja naujo visuomenės sveikatos apsaugos metodų, ypač siekiant apsaugoti vaikus bei augančius ir besivystančius embrionus. Seletuno mokslininkų grupė argumentuotai reikalauja aktyvių prevencinių veiksnių. Šios išvados pagrįstos ankstesniais moksliniais ir visuomenės sveikatos pranešimais, kuriuose aprašomi toliau pateikti punktai:

1) Mažo intensyvumo (nešiluminis) biologinis poveikis bei neigiamas poveikis sveikatai pastebimi net ir tada, kai EML apšvitos lygiai yra mažesni, nei nurodo išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse, telekomunikacijų ir energijos tiekimo technologijoms galiojantys apšvitos standartai.

2) Ilgos trukmės, mažo intensyvumo šiandienos apšvitoms ICNIRP ir IEEE/FCC visuomenės sveikatos apribojimai yra neadekvatūs ir atgyvenę.

3) Būtina greitai sukurti naujus, biologiškai pagrįstus leistinus apšvitos standartus, tokiu būdu apsaugant visuomenę visame pasaulyje.

4) Žmonės nebegali laukti. Šalių vyriausybės privalo imtis ryžtingų veiksmų ir apsaugoti ne tik biologines funkcijas, bet ir ateities kartų sveikatą.

Visuomenė, mokslininkai ir sveikatos bei aplinkos apsaugos politikos specialistai išreiškė rimtą susirūpinimą, kad technologijų, dėl kurių milijardai žmonių visame pasaulyje yra veikiami apšvitų iš naujų EML šaltinių, išplitimas, lemia didžiulę riziką visuomenės sveikatai ir taip pat sukelia pavojų ateities kartoms. Iki „pramonės ir informacijos amžiaus“, tokių apšvitos lygių nebuvo. Kadangi sparčiai gausėja pagrįstų, mokslinių įrodymų, kad apšvitos yra žalingos sveikatai bei bendrai gerovei, skelbiami įspėjimai dėl neigiamo poveikio sveikatai. Šis poveikis gali pasireikšti tiek po trumpalaikio, tiek po ilgalaikio labai mažo EML apšvitos, veikiančios biologiškai aktyviais dažniais arba dažnių deriniais, lygio.

Seletuno mokslinė grupė priėmė Bendrą susitarimą, kuriame atsižvelgiant į galimą riziką viso pasaulio žmonijai, rekomenduojami prevenciniai ir atsargumo veiksmai, kurie dabar privalo būti vykdomi. Mes patvirtiname šalių vyriausybių ir jų sveikatos priežiūros institucijų pareigą:

1) informuoti ir įspėti visuomenę;

2) įgyvendinti priemones, skirtas Prevenciniam principui vykdyti;

3) stebėti, kaip laikomasi direktyvų, skatinančių bevielių technologijų alternatyvas;

4) finansuoti tyrimus bei strategijų plėtrą, tokiu būdu remiant apšvitos prevenciją, naujų visuomenės apsaugos priemonių kūrimą, o taip pat ir naujas, saugesnes komunikacijų technologijas.

10 esminių patarimų:

1. Viso pasaulio žmonijai kilo pavojus. Pasaulio gyventojai yra nepakankama apsaugoti nuo plintančių ir visame pasaulyje plačiai naudojamų komunikacijų ir duomenų perdavimo technologijų elektromagnetinių laukų (EML), kurie paveikia milijardus žmonių.

2. Pažeidžiamomis tapo jautrios gyventojų grupės. Papildomi sveikatos pavojai kyla jautrioms gyventojų grupėms (pavyzdžiui, pagyvenusiems žmonėms, ligoniams, žmonėms turintiems genetikos ir/arba imuniteto sutrikimų) bei vaikams, besivystantiems embrionams. Jų apšvitos didžiąja dalimi yra nesavanoriškos, šias grupes mažiau apsaugo galiojantys visuomenės saugumo standartai, iš šios grupės sudaro 40-50 % visų gyventojų.

3. Dabar būtini vyriausybių veiksmai, pagrįsti rimto biologinių sistemų suardymo įrodymais. Seletuno mokslininkų grupė ragina šalių vyriausybes pritarti pagrįstam pareiškimui, skelbiančiam, kad „standartai, skirti vertinti ir veikti pagal mokslinius įrodymus, turėtų būti labiau pagrįsti protingais visuomenės sveikatos planavimo principais, o ne moksliniu poveikio tikrumu (priežastiniu įrodymu)“. Reikalaujami veiksmai pagrįsti ribotais arba netvirtais, moksliniais įrodymais, arba pakankamais įrodymais, o ne įtikinamais, galutiniais įrodymais (priežastiniu ryšiu ar moksliniu tikrumu). Dažnai tokiais atvejais, net ir trumpą laiką nesiimant veiksmų, tai gali lemti negrįžtamą žalą visuomenės sveikatai bei ekonomikai, ypač tada, kai gyventojams kilęs didelis pavojus, kai egzistuoja galimos alternatyvos, padedančios išvengti panašių pavojų, arba kai apšvitos didžiąja dalimi yra nesavanoriškos.

4. Spinduliuotę skleidžiančių technologijų saugumo įrodymo našta turėtų tekti gamintojas ir tiekėjams, o ne vartotojams. Seletuno mokslininkų grupė skatina šalių vyriausybes aiškiai patvirtinti, kad saugumo įrodymo našta tenka EML skleidžiančių technologijų gamintojams ir tiekėjams, o ne naudotojams ir vartotojams.

5. Būtina EML apšvitas sumažinti dar prieš pilnai išnagrinėjant kenksmingų mechanizmų veiksmo principą. EML apšvitas reikėtų sumažinti jau dabar, nereikėtų prieš pradedant veikti laukti kenksmingų mechanizmų įrodymų arba detalaus suvokimo. Šis principas skatina laikytis bendrųjų visuomenės sveikatos principų, kurie turėtų įsigalioti jau dabar. Ypač atsižvelgiant į gausius įrodymus iš viso pasaulio, kad net ir tais atvejais, kai apšvitos lygiai neviršija galiojančių visuomenės apsaugos standartų, pasireiškia ryškios biologinės pasekmės, o taip pat pastebimas neigiamas poveikis sveikatai.

6. Dabartinė patvirtinta spinduliuotės rizikos priemonė – specifinė sugėrimo sparta (SAR) – yra nepakankama, neleidžia teisingai įvertinti saugumo bei rizikos. SAR nėra adekvati metodika ir ji neleidžia numatyti daugelio įvairių biologinių efektų. Tai įrodyta tyrimais, kurių metu informuojama apie padidėjusią vėžio, neurologinių susirgimų, imuniteto funkcijų sutrikimų, vaisingumo ir reprodukcijų bei neurologinių funkcijų riziką (kognityvinius, elgesio, darbingumo, nuotaikos, miego sutrikimus, padidėjusią automobilių avarijų riziką ir t. t.).

7. Būtina įsteigti tarptautinį ligų registrą, kuris stebėtų apšvitos įtaką ir ryšį su ligomis laikui bėgant. Seletuno mokslininkų grupė rekomenduoja įkurti tarptautinį ligų registrą, kuris stebėtų tendencijas laikui bėgant bei vėžinių susirgimų, o taip pat neurologinių ir imuniteto susirgimų atvejus bei mirtingumą nuo šių ligų. Svarbus prioritetas būtų EML poveikio vaikams bei jautrioms EHS (nuo elektromagnetinio hiper-jautrumo sindromo) gyventojų grupėms kontrolė. Taip pat turėtų būti užtikrina laisva prieiga prie šios informacijos.

8. Visų, spinduliuotę skleidžiančių technologijų poveikio sveikatai išbandymas ir saugumo patvirtinimas prieš pristatant šias technologijas rinkoje. Būtina įteisinti privalomus emisijų bei rizikos įvertinimus prieš pristatant gaminius į rinką bei prieš diegiant naujas, bevielio ryšio technologijas. Dar prieš gaminiams patenkant į rinką būtina reikalauti pagrįstų įrodymų, kad gaminiai nėra žalingi sveikatai.

9. Reikalingi atitinkami gyventojų apšvitos standartai. Mokslininkų grupė nerekomenduoja darbuotojams, priešingai nei likusiems gyventojams, taikyti švelnesnius bendrosios apsaugos standartus. Atskiri saugumo apribojimai nėra etiškai priimtini. Darbuotojai apima vaisingo amžiaus moteris bei vyrus, kurie nori išsaugoti savo vaisingumą.

10. Asmenims, kuriems pasireiškia elektromagnetinio hiper-jautrumo simptomai, turėtų būti suteiktas funkcinio susirgimo status. Mokslininkų grupė labai rekomenduoja asmenis, kuriems pasireiškia elektromagnetinio hiper-jautrumo simptomai (EHS), priskirti prie sergančiųjų funkciniu sutrikimu, o ne „idiopatine aplinkos liga“ ar panašia, neapibrėžtos kategorijos liga. Tokiu būdu, vartojant šiuos terminus, prisiimama atsakomybė už tai, kad susijusius sveikatos sutrikimus lemia aplinkos priežastys. Taigi šalių vyriausybės bus skatinamos koreguoti gyvenamosios aplinkos sąlygas bei taip geriau patenkinti šios gyventojų grupės, ypač jautrios elektromagnetinių laukų poveikiui, socialinius bei gerovės poreikius.

Nauji rekomenduojami apšvitos standartai

Seletuno mokslininkų grupė rekomenduoja šalių vyriausybėms patvirtinti toliau aprašytas apšvitos rekomendacijas ir apsaugoti visuomenės bei ateities kartų sveikatą.

Ypač mažo dažnio laukai:

• Rekomenduojamas apšvitos apribojimas. Remiantis turimais įrodymais, Seletuno mokslininkų grupė naujoms, ypač mažo dažnio (elektromagnetinių laukų, kuriuos skleidžia elektros tiekimo linijos) instaliacijoms (pvz., elektros tiekimo linijoms, buityje naudojamiems elektros prietaisams, televizoriams, radijams, kompiuteriams ir telekomunikacijų prietaisams) rekomenduoja 0,1 uT (1 mG) apšvitos apribojimą. Ši rekomendacija pagrįsta nustatyta leukemijos, smegenų auglių, Alzheimerio ligos, šoninės amiotrofinės sklerozės, žalos spermai ir DNR vijų nutrūkimo rizika. Šis apšvitos apribojimas neįtraukia saugios ribinės reikšmės, o visiškai sutampa su lygiu, kada nustatytas pavojingas poveikis. Naujoji rekomendacija yra apytiksliai 1000 – 10000 kartų mažesnė, nei dabar galiojantys ICNIRP/IEEE standartai.

• Saugus atstumas. Naujiems nutiestoms arba neseniai atnaujintoms elektros energijos perdavimo linijoms Seletuno mokslininkų grupė rekomenduoja taikyti 0.1 uT (1 mG) lygio saugaus atstumo nuo gyvenamųjų namų, ligoninių, mokyklų, parkų ir mokyklų žaidimų aikštelių (ir panašių vietų, kuriose gausu vaikų), apribojimą. Šis saugus atstumas gali lengvai pasieti 50 metrų ir daugiau.

• Maksimalus 24 valandų apšvitos apribojimas. Visiems naujai pastatytiems namams, biurams, mokykloms (ir visiems kitiems pastatams, kurie skirti vaikams) ir ligoninėms taikomas maksimalus 0,1 uT (1 mG) vidutinis apšvitos apribojimas (24 valandų laikotarpiui).

Radijo dažnis ir mikrobangų spinduliuotė:

Kalbant apie radijo dažnio / mikrobangų spinduliuotę, dabartiniai standartai, pavyzdžiui, IEEE, FCC ir ICNIRP, nėra pakankami, kad apsaugotų žmones nuo žalingo poveikio, kurį sukelia nuolatinė EML apšvita. Todėl vietoje galiojančių standartų rekomenduojama, kad:

• Viso kūno (nustatyta in vivo eksperimentų pagrindu) arba ląstelinių kultūrų pagrindu nustatyta apšvita turėtų neviršyti 33 µW//kg. Šis lygis apytiksliai 2400 kartų mažesnis nei dabartiniai galiojantys ICNIRP/FCC standartai. Kiti saugumo apribojimai arba nuostatos jautrioms gyventojų grupėms, pavyzdžiui, asmenims su imuniteto arba funkciniais sutrikimais, tokiais kaip elektromagnetinis hiper-jautrumas, nėra įtraukti. Todėl rekomenduojamą apribojimo lygį ateityje dar gali tekti papildomai sumažinti.

• Remiantis galios tankio įvertinimais, IEMFA Seletuno mokslininkų grupė mano, jog egzistuoja pakankamai įrodymų, jog mokslinį standartą, taikomą visam kūnui ir turintį apsaugoti nuo neigiamo poveikio sveikatai, reikia sumažinti iki 0,17 mW/m2 (taip pat 0,000017 mW/cm2 = 0.017 µW/cm2). Tai apytiksliai 50 000 – 60 000 kartų mažiau nei nurodo dabartiniai galiojantys ICNIRP/FCC standartai. Rekomenduojamą apribojimo lygį ateityje dar gali tekti papildomai sumažinti.

• Seletuno mokslininkų grupė pripažįsta, kad įvairūs, čia pateikti, biologiškai pagrįsti, gyventojams taikomi standartai vis tiek išlieka milijardus kartų didesni, nei natūralūs EML lygiai, kuriems egzistuojant vystėsi visos gyvybės formos. Labai klaidinga manyti, kad mes visada gyvenome apsupti dirbtinių elektromagnetinių laukų, pavyzdžiui tokių, kuriuos skleidžia elektros energijos tiekimo linijos, radijas, televizoriai, kompiuteriai ir bevielio ryšio prietaisai, taigi neverta dėl to jaudintis. Visai neseniai žmonės manė, kad rentgeno spinduliai, stipri ultravioletinių spindulių šviesa, radioaktyvumas ir radiolokatoriai yra visiškai nekenksmingi. Tačiau šiandien juk žinome daug daugiau!

____________________

Seletuno mokslininkų grupę sudaro 7 mokslininkai iš 5 valstybių, įskaitant Olle Johansson, Karolinska instituto filosofijos daktarą, užimantį pirmininko pareigas, o taip pat Adamantia Fragopoulou, Yuri Grigoriev, Lukas Margaritas, Lloyd Morgan, Elihu Richter ir Cindy Sage.

________________________

Šaltinis : http://www.iemfa.org/seletun-statement/

Vertimas pateiktas Genovaitės Šunokienės.